EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production
 • English language
 • Srpski jezik
 • Hrvatski jezik
 • JKP „Vodokanal“ Sombor

  www.vodokanal.co.rs

  Javno komunalno preduzeće „Vodokanal“ je osnovano Rešenjem Gradskog narodnog odbora Sombora 17. januara 1961.godine.Kao Komunalna ustanova „Vodokanal“ je imao zadatak da se bavi izgradnjom i održavanjem javnog vodovoda i kanalizacije u gradu Somboru.

  Danas, Javno komunalno preduzeće „Vodokanal“ je institucija sa dugogodišnjim iskustvom zaposlenih, savremene opreme kojom raspolaže, a obezbeđuje građanima:

  Vodosnabdevanje

  Objekti sistema vodosnabdevanja su:

  1. Izvorište CSV Jaroš
   2. Gradski bunari
   3. Vodovodna mreža – distribucija vode
   4. Priključci vodovoda
  2. CSV JAROŠ

  Kompleks izvorišta se sastoji od kaptažnih objekata – bunara, postrojenja za preradu (pripremu) vode i centra za distribuciju vode. Kaptiranje sirove vode se vrši iz bušenih bunara, dubine 50-80 m. U funkciji je 15 bunara. Danas sa izvorišta Jaroš, pored Sombora, grad pijaćom vodom snabdeva postojeće postrojenje za pripremu vode za piće kapaciteta od 200 l/s. Završena je izgradnja i pušteno u rad novo postrojenje od dodatnih 200 l/s tako da je sada postrojenje kapaciteta 400 l/s. Nakon probnog rada u redovno snebdevanje grada i naseljenih mesta biće u prvoj polovini 2015. godine uključena i druga faza od 200 l/s.

  Potrebno je nastaviti sa povezivanjem naseljenih mesta Grada Sombora na CSV Jaroš gde su izgrađeni novi kapaciteti za pripremu vode za piće. Stavljen je u funkciju izgrađeni magistralni vodovod koji povezuje Čonoplju, Kljajićevo i Svetozar Miletić sa CSV Jaroš, u planu je nastavak izgradnje po postojećim projektima, povezivanje Stapara i Doroslova, kao i izrada novih projekata za povezivanje ostalih naseljenih mesta: Stanišića, Alekse Šantića, Telečke i Riđice.

  Kanalizacioni sistem

  Generalna koncepcija evakuacije otpadnih voda grada Sombora predviđa zajedničko odvođenje i prečišćavanje upotrebljenih voda domaćinstva i industrije. Sistem kanalisanja je separatni (posebno atmosferska, posebno fekalna kanalizacija).Vodoprijemnik za prečišćene otpadne vode je Mostonga, odnosno kanal Dunav-Tisa-Dunav.

  Pošto prvi uređaj za prečišćavanje, izgrađen 1964. godine nije zadovoljavao razvojne potrebe grada, na osnovu Studije o otpadnim vodama grada i industrije, izgrađen je novi Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda (UPOV), koji je pušten u rad 1985. godine.

   

  UPOV

  Lokacija uređaja se nalazi u području Rokovci, sa južne strane grada Sombora. Uređaj za prečiđćavanje se sastoji od dve tehnološke celine, linije vode i linije mulja. Na liniji vode je primenjen konvencionalan postupak prečišćavanja putem biološki aktivnog mulja. Na liniji mulja se primenjuje postupak anaerobne digestije u mezofilnom temperaturnom području sa mehaničkom dehidracijom mulja.

  Karakteristični podaci o kapacitetu uređaja:

  PARAMETAR Jed. mere Projektovano stanje Stvarno stanje
  Količina otpadnih voda m3/dan 14.800 9.300
  Organsko opterećenje kg BPK5/dan 11.000 3.500
  Ekvivaletni br. stanovnika ES 180.000 50.000