EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production
 • English language
 • Srpski jezik
 • Hrvatski jezik
 • Fond „Evropski poslovi“ AP Vojovdine

  www.vojvodinahouse.eu

  Pokrajinskom skupštinskom odlukom o osnivanju Fonda „Evropski poslovi” Autonomne pokrajine Vojvodine (”Sl. list AP Vojvodine”, br. 13/2009 i 2/2010) osnovan je Fond „Evropski poslovi” Autonomne pokrajine Vojvodine i označen kao pravni sledbenik Kancelarije za evropske poslove Izvršnog veća AP Vojvodine. Delatnost fonda obuhvata praćenje, proučavanje i implementaciju evropskih integracionih procesa, izgradnju i jačanje institucionalnih kapaciteta Autonomne Pokrajine Vojvodine, u cilju bržeg uključivanja Republike Srbije u glavne evropske političke i ekonomske tokove, i ostvarivanje privredne, naučne, obrazovne, i kulturne saradnje sa evropskim gradovima i regijama i njihovim institucijama.

  Osnovne delatnosti Fonda su stručni poslovi koji se odnose na:

  1. Koordinaciju aktivnosti pokrajinskih institucija u procesima evropskih integracija;
  2. Aktivnosti vezane za korišćenje evropskih strukturnih i razvojnih fondova, kao i programa tehničke pomoći EU;
  3. Koordinaciju sa aktivnostima Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Vlade Republike Srbije;
  4. Saradnju sa organima lokalnih samouprava i drugim organizacijama, telima i ustanovama koje se bave pitanjima evropskih integracija;
  5. Saradnju sa međunarodnim i evropskim organima i institucijama;
  6. Edukaciju u oblasti evropske integracije;
  7. Saradnju sa naučnim institucijama i fakultetima u oblastima koje su predmet delatnosti Fonda;
  8. Promociju zajedničkih evropskih vrednosti i ideja u sredstvima javnog informisanja, kao i kroz održavanje seminara, okruglih stolova, tribina i predavanja.

  Strateški prioriteti Fonda u narednom periodu su:

  • Kreiranje zajedničkih projekata sa regionalnim i drugim evropskim partnerima, po pitanju korišćenja pretpristupnih fondova EU;
  • Saradnja sa ključnim evropskim i međunarodnim institucijama;

  Promovisanje evropskih vrednosti.